سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه 
محقق 
 
 
تحقیق و پاسخگویی به شبهات 
همکاری 
دفتر مطالعات زنان 
محقق 
 
 
تحقیق 
همکاری 
مرکز مطالعات راهبردی افغانستان 
منشی و عضو هیئت مدیره 
 
 
علمی- اجرایی 
همکاری 
موسسهیهتنی 
انتمنس 
 
 
تننمک 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
حقوق اساسی 1و 2 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
مبادی حقوق /مقدمه علم حقوق 
تدریس 
حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
حقوق اداری 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
حقوق سازمانهای بین المللی 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی انگلیسی 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
حقوق بین الملل عمومی 
تدریس 
موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) 
مدرس 
 
 
رابطه فقه و حقوق 
تدریس 
مرکز مطالعات راهبردی افغانستان 
مدرس 
 
 
حقوق اساسی+حقوق جزا