مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالعلی
نام خانوادگی:محمودی
شهرت:محمدی
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق