تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
حقوق عمومی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 
لیسانس 
 
حقوق 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 
دکترا 
 
حقوق عمومی 
شهید بهشتی 
 
سطح 4 
 
 
 
 
خارج